http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม740,190
เปิดเพจ1,427,400

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

มกราคม ๒๕๕๕

รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรม 

วันที่ 

เดือน 

รายการ 

ม.ค.

พระอาจารย์เตียง กันตจาโร,คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์,คณะภุมภวาปี(ภูไท)
คุณกรเศกร์ สุทธิพร,ทนายกฤติยา แสงรัตน์,นพ.ประดิษฐ์ โรจน์นครินทร์,
ตระกูล วชิระโภชน์,นายสำราญ-นางสายฝน หัสจรรย์,
แม่ชีจันทร์ คำวิแสง พร้อมบุตร-ธิดา,คุณทัศนีย์ ตรีนากพันธุ์,
คุณณัฐธิดา-คุณอัจฉรา ตันสังวร,ด.ญ.เมธาพร แก้วสวนจิก,
พ่อลานชัย-อุบล หาวัญณา-แม่ดวงจันทร์ หาวัญณา,
นายวชิรศักดิ์-น.ส.ฐิติมาพร-ด.ช.จาธวิน ดวงท้าวเศษ,
คุณแม่สี แสงสวาท,นายวิชา สายเสมา พร้อมครอบครัว,
น.ส.ศิริสา สิงห์สนั่น-นายสุพรม อุตเสนา,นางเม่งคิ้ม แช่ตั้ง,
คุณไชยา สายเสมา-คุณบุญโฮม มีมาก,นายสุพร กลิ่นเรือง,
นายดารา-นางปราณี และครอบครัว,พ่อเที่ยง-นางสุรพล-
นางยวนจิตร สวัสดิ์ผล,นางยุพา ชาวพงษ์ พร้อมครอบครัว,
คุณอรุณ แซ่ตัน-นางทิพย์,นางณพัชร์ภรณ์ กลิ่นเรือง,
นายอนันต์ยศ ปิ่นสิริสถาพร,คุณสวัสดิ์ สมนึก-คุณศศิธร โบราณมูล,
ครอบครัวนายทองดา บุตรคาม,คุณธนากร แสนยินดี,
คุณพ่อนิพนธ์-คุณแม่ปิ่นแก้ว ภวภูตานนท์ พร้อมครอบครัว,
คุณพ่อเกษม-แม่นงรัก ชารีผาย-นายศุภเมธ อินทร,
พ่อภาส-นายสถิตย์ หงส์อุดร พร้อมครอบครัว,นางสมใจ กองอุดม,
คุณครูรมชัย สุตรี และครอบครัว,พ่อทองพูล-แม่นาง คำแสนเดช,
นายชินชาติ กันจา พร้อมครอบครัว,น.ส.แก้วกาญจน์ แก้วเพ็ง,
คุณไกรวุฒิ เลิศแสงสุวรรณ และครอบครัว,นายชูชาติ กำเหนิด,
นายบุญประจักษ์-นางเพ็ญศิริ ปิยวัชร์เวลา,คุณยายหนู มาตรา,
พ่อชาย-แม่พิมพา จันทราช พร้อมครอบครัว,นางพุ่มพวง ภาชิตวิไลธรรม,
คุณไพรัช-คุณมนธกาน-นางวันทอง สาริกา,น.ส.สมพร ศรีสุริยเดช,
นายสมคิด เข็มวงษ์ และครอบครัว,นางสุมาลี วงศ์ผดุง,
คุณดวงตา วารีสุรหาญ-คุณมนตรี เนียมตุ๊,
นายสุนา จอดนอก พร้อมครอบครัว,คุณครูวี พรรณงาม,
นายพีรพงศ์ รัตนเสรานนพ์ พร้อมครอบครัว,
พ่อบำรุง-แม่สุวภา คัดนา และลูกๆทุกคน,
นางอรจิตร์ ปาสาเนย์ พร้อมคณะ,พ่อสมาน สุนันทิพย์,
นายโอวาท ต่อแก้ว-นางอำนวย โยธายุทธ,
นายวิโรจน์ สาวิสิทธิ์-นางอรรคยุพา-นายปกรณ์,
นายดวงเด่น-นางเกษร ไชยคุณ พร้อมครอบครัว,
ครอบครัว รศ.สมบัติ-อ.เพชรรัตน์ มหารส,
พ.ต.วัชรกร-นางกนกรส-ด.ญ.รัดนที-ด.ญ.พัช อันทะคำภู,
จ.อ.วิจิตร สอยสีแสง,นางอุษณีย์-ด.ญ.มะลิยา บุญถม,
นายปราโมทย์-นางอุดม พลนาคู พร้อมครอบครัว,
นายดำรงค์-น.ส.ภาสพรรณ อัฐนาค-นายเลอพงษ์ เลิศเลอศิลป์,
นายประเสริฐ ปราถานัง พร้อมคณะ,นางบุญเทียม ตอเสนา,
คุณสายันต์ จิตเอื้อ และครอบครัว,นายโกวิทย์ มีตา และครอบครัว,
คณะนาคที่จะอุปสมบทวันที่ ๒ม.ค.๕๕ โดยนาคบุญทัน สุทธิบาก-
และคณะนาค ๘๙นาค,นาคจิตร ไวยเวช พร้อมญาติพี่น้อง,
น.พิชน-คุณชุติมา ยุวชิต-นางเพ็ญสุข ศักดิ์สุระ,
ครอบครัว สุนทร ฉัตราวัฒน์,พ่อเพ็ชร-แม่สุทธิพร แก้วปัญญา,
นายพงศ์ศักดิ์-นางจงกลนี-น.ส.พรนภารัตน์ ชัยศิริ,
คุณอนันต์ เบเกอรี่ จ.ขอนแก่น,น.ส.อรสา ป้องนานาค ,
นายธนเสฏฐ์-นายนรเสฏฐ์ วัชรพันธ์จิต,นายบวร แสนศรี,
นายสุวิจักขณ์-นางชนม์สิตา วัชรพันธ์จิต,นางศิริขวัญ แสนศรี,
ครอบครัวคุณสุขสันต์-คุณเจียมใจ พานอนันต์,
คุณพ่อบุญไท-คุณแม่แดง นาเจริญวุฒิกุล,
นาคพรชัย หารประทุม-นาคทินกร แสงสวาท,
นายสุวิสิษฏิ์ ศรีกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว,นาควิทวัฒน์ มูลทรา,
คุณยงยุทธ-คุณนภาพร ป้อมเอี่ยม,คุณสมชัย เจษฏาพรพันธุ์,
คณะแม่จำศีลวัดป่ากุง,พ่อคำจันทร์ สืบชาติ พร้อมบุตร-ธิดา,
น.ส.งามกนก แสนศรี,ครูสมควร-ครูวัลลภา ป้องสีดา,
นายสำเร็จ-นางพิณรัตน์ จำนงค์นิตย์ พร้อมลูกๆ,
นายวรพันธุ์-นางพวงทอง ธุลีจันทร์ พร้อมลูกๆ,
นายสมพงษ์-นางราตรี ประเสริฐสัง,คุณสรกฤษ์ สมเจริญ,
นายประมวล-นางถนอมทรัพย์ มะลิซ้อน,น.ส.จีราภา เดชรัตน์
พ่อพิมพา ทศนาที พร้อมลูกหลาน,ครอบครัววัฒนภักดี,
คณะคุณครูพิชัย-ครูสุนันทา-ทนายอริยะ-ทนายอานนท์-
คุณอรวรรณ-อาจารย์สุวิทย์ พร้อมญาติๆ,แม่ชีสุกัญญา,
พ่อบุญเหลือ-นางทองสุข ทวิชัย,คุณพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง,
นายรัชศิชภา-นางพสิญา-ด.ช.กิตอธิป ธีรัชต์กุล,
พ่อสัมฤทธิ์-แม่สวย สืบชาติ พร้อมครอบครัว,
พ่ออุดร-แม่น้อย จรอนันต์ พร้อมครอบครัว,อุทิศให้นายหว่าง ด่วน,
นายวัลลพ-นางพัชราภรณ์ ศิลาเกตุ,โรงทานบ้านหนองแดง,
ครอบครัว พ.ท.วิบูรณืรัตน์-นางอำพร ธงทำทรัพย์,
นางพิสมัย พวงคำ พร้อมครอบครัว,นายสมคิด-นางพิมภิรา,
ตระกูลไตรยะวิภาค-ตระกูลตั้งกีรติชัย-ตระกูลจันทะแจ่ม,
คุณไพโรจน์-คุณจงดี จีระนันท์ สระคูพันธุ์,
นางประภานิช ตันตระกูล,นายจินดา-นางศิริณี นูเร,
คุณคูหมงฮวด อ.บ้านแพง,นายธีรวุฒิ พันโภคา,
รองนายกจำนงค์ ภาระยาท และครอบครัว,
น.ส.จุฑาทิพ ชนะวงศ์-ณัชชา พลายงาม-เขมภัสสร ชนะวงศ์,
นายบุญช่วย คำมีภักดิ์-พ่อสมาน วงมามาศ,
พ่อสม-แมเดือน สงวนพฤกษ์,นางเกษแก้ว แดนลาดแก้ว,
ผอ.สุพรม-คุณครูสมบูรณ์ บัวละคุณ,ทนายอริยะ งามสนิท,
พ่อสายันต์-แม่คำวงค์ จันทบุรี,น.ส.ภาวนา ไชยสอน,
นายธีรศักดิ์-นางพิสมัย กิจวรรณี,น.ส.ปองนภักดิ์ นางงาม,
นางลิน น้อยวิบล และครอบครัว,ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์,
นรศักดิ์ โพธิจักร์,แม่ภู นิลวารี บ้านหนองแวง,
นางวิลัย น้ำเลี้ยงขันธ์ พร้อมครอบครัว,ครอบครัวอาญาสิทธิ์,
นางวิไล หล้าอามาตย์,แม่สมบูรณ์ ไตรนาคม,
น.ส.ณัฏฐ์จริญ ประคองใจ,นายบุญชู ศรีจันทร์ และครอบครัว,
นายมานะ อุตมฉันฑ์ และครอบครัว,นางพัชรินทร์ นามอาษา,
พ่อสำราญ-แม่ประสิทธิ์ ขจรอนันต์ พร้อมบุตร-ธิดา,
นายถาวร วงศ์อารีย์,แม่หนู ปารีศรี,คุณสำราญ โยธาสุภาพ,
คุณภัฐธีรา-คุณหนูลักษณ์-คุณกิตติพงศ์ สาครสุคนธ์,
คุณณัชชา ศิริตืนลี,นายมงคล ตาลทอง,น.ส.ไพวรรณ์ เสนาบุญ,
นายรัศมี-นางอาจ นามไพร,ครอบครัวนายศุภพล ภูวงษ์,
นายกรทวี-นางนภาภรณ์ ศรีเรือง,นายชัยวัฒน์ ราชนุวงศ-
น.ส.ธิดาพร ยิ่งกำแพง,นายไว-นางนวนไสว สมบัติ,
ว่าที ร.ต.ไพโรจน์ เยาวมาร,นางภานุมาศ เยาวมาร,
นายเพทูรย์-นางดรุณี-ด.ญ.อพาพร ทองแม้น,
คุณริจรินทร์ ภักดี,นายคำนึง-นางอรทัย วัฒนชัยวรรณ์,
แม่คำปอน สังฆะมณี,น.ส.มนัสรี วัชรวิศิษฏ์,
นางสำลี สุยโพธิ์น้อย,นางววัน ประเศรษฐา พร้อมครอบครัว,
นายจันทา-นางคำ สายเสมา พร้อมบุตร-หลาน,
คุณจำรัสน์ พลพุทธา,คุณกัลยารัตน์ สวัสดิ์ศรี,
จ.ส.อ.หญิงวรรบิดา,นางอุดมลักษณ์,จ.ส.อ.หญิงบุณย์ติตา,
พ.ต.ท.จรัล,ร.ต.ต.จำรูญ-กฤษดาภรณ์ ประยงค์หอม,
คุณเฮียระพี-เพลินพิศ วิภวิวัฒ,แม่แก้ว-แม่สมร,
นางคณิตา ธรรมจักร์ และครอบครัว,ตระกูลหมอเสา,
นายเอกสิทธิ์ พิมพาภรณ์,น.ส.วิราณี ศรีก่ำ,
แม่หล้า-พ่อทองผัส ทองสุพล และครอบครัว,
คุณเหงี่ยม ประวันนา,วิสายจิตร มูลสูตร,นางวนาลิน ขามเกาะ,
นางพิศ-นายบุญเลี้ยง ธานี-นางอ่อนจันทร์-นายเสาร์,
ด.ญ.ธัญญาลักษณ์-ด.ช.วัชรพงค์,นางวันเพ็ญ ระดาวงศ,
นายสุพจน์ อัคเสริญ,คุณรัตน์มณี บุญนดร,นางธนวรรณ คำแหงพล,
คุณปฏิวัติ พุ่มดี พร้อมครัว,นางปณิตา จันจำนงค์,
นายอภิเดช ศรีกิมแก้ว และครอบครัว,นางบงกช กรมวัง,
แม่สุปภณี-ฤทริชัย,นายกฤตขตร ศรีราช,
นางนงลักษณ์ ผายพิมาย,จ.ส.อ.อนันต์ ทองคำ จทบ.รอ.,
นางวาสนา-นายธนารักษ์ พะโยะโด,ด.ญ.วรดา เสวดเพ็ง,
นางวราภรณ์ ภูกาบเพชร,คุณอัมลา นวนภูมีวัน,
คุณมานพ ตั้งหมีน,คุณนนทยา นวนภูมีวัน,นางบังอร พลเสน,
คุณรัชธุดา สัตยาคุณ,นางณิชนันทน์-นายสมพร เพ็งเกา,
คุณอรทัย ศรีสุราช พร้อมครอบครัว,พ่อชารี วิระกา,
นายโอวาท ต่อแก้ว-นางอำย โยธายุทธ,นางปราณี คำบุญเรือง,
นางกุหลาบ วงษ์ธรรม,นายชมภู สารคร พร้อมครอบครัว,
แม่วาปี พิมพ์สมแดง พร้อมครอบครัว,คุณบุษกร เผ่าภูธร,
นางบุญสม นวนภูมีวัน พร้อมครอบครัว,นายชัยชนะ บูรณะอุดม,
น.ส.เสาวรัตน์ ปัญญายิ่ง,พ่อหนูเจน พร้อมครอบครัว,
คุณไพโรจน์ จันที่นอก,นายปราโมทย์ เพียรชนะ,
คุณสายยนต์-คุณดอกแก้ ทุวัณไธสง,คุณนันทัชพร มาตราช,
คุณศุภพงษ์ เผ่าภูธร,ด.ญ.วณิชยา ไตรทิมย์,แม่สิง ขัตติยะวงค์,
น.ส.ดาวใจ สุขสะอาด,นางประกาย แก้วกาหลง,
นายศักดิ์ชัย-นางน้ำฝน วันทะไชย พร้อมครอบครัว,
นายสมจิตร อาจหาญ,คุณรวีไลน์ จันทร์ศรี,
นางพวงเพ็ญ ทิพย์มาศโกบล,นายวิจิตร ทวีสินธ์,
ด.ช.ศิวพัน จันโทภาส,น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น,
พ่อคำมิง-แม่บุดดา รามศรีดา,พ่อวิสันต์ ผุสดี,
ครูวิบูลย์ บุตรโท,คุณเทพกมล หงษ์ทวี พร้อมครอบครัว,
น.ส.พัชรีภรณ์ ธรรมประเสริฐ,คุณครูจิรายุ ศิริเกตุ,
แม่ฉวี หล้าเนตร,น.ส.นารีรัตน์ สุวรรณกูฏ,
นายวีรพล ปลูกกิน,น.ส.พิมพ์ปภัสสร อ่อนน้อม,
แม่หนู ชื่นกมล,น.ส.เกตุวราวรรณ สายสุวรรณ,
แม่ทองดา กรไธสง,พิเชษฐ ก้อนสุวรรณ์,
คุณจุลี จันทากุม,น.ส.สุธนี โคตรพัฒน์,
ร้านบรรจงการยาง พร้อมครอบครัว,
นายปิยะพงษ์-น.ส.วิไลลักษณ์ ศรีบุรินทร์,
นางภัททิรา ลืออติกุลวงศ์,นางมยุรา วรรณประเข,
นายศักดิ์อภิสิทธิ์ สุขประเสริฐ พร้อมครอบครัว,
น.ส.มุจลินท์ ศิริกังวาน-น.ส.ศิริกาญจน์ แซ่ซื้อ,
นายนัฐวุธ ศิริกังวาน,นางละไม สมใจ พร้อมครอบครัว,
นายจ้าวเหรียญทอง เถื่อนคำแสน พร้อมครอบครัว,
คุณจักรพันธ์ พันธมนต์,ครอบครัวฉัฐมะพิพัฒน์,
ครอบครัวอุดมธรรมศิริ,ครอบครัวดำน้อย,
น.ส.อาภรณ์-น.ส.บวรรัชต์,ครอบครัวเกตุศรี,
Yasunori Osada and Family,พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ สัมฤิทธ์สุรลชัย,
นายทองใส-นางจันศรี ป้องนานาค และครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์,ทนายกฤติยา แสงรัตน์,
ร้าน พี.เค.อะไหล่บรบือ พร้อมครอบครัว,
คุณวนิดา ห่อนสว่าง พร้อมครอบครัว,นางสุรีพร ฐานปัตโต,
คุณพูลศรี อุดมฉวี พร้อมครอบครัว,คุณทศพร พละวัตร,
พ่อพรมมา-แม่เตียง พรหมแดน พร้อมลูกหลาน,
คุณสถิต จันทะโย พร้อมครอบครัว,นางสิริลักษณ์ วรรณวงษ์,
เรืออากาศตรีจิระเดช ศรีแดง,คุณลม-คุณวรรณา ทองสุทธิ์,
คุณบุญโฮม นาเมืองรักษ์ และญาติ,นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์,
นางวรรณเพ็ญ ตัณฑสิทธฺ์,น.ส.สิริกุลพัทธ์ หมุกหมาก,
คุณปราณี ทองลือ พร้อมครอบครัว,นายพงษ์สวัสดิ์ จันดา,
คุณบุญเลิศ ตั้งบุตราวงศ์ พร้อมครอบครัว,
นายประเสริฐ ทีราพีวัฒน์ พร้อมครอบครัว,
นายสิทธิศักดิ์ เสรีสันติวงค์,คุณรงค์ มณี พร้อมครอบครัว,
คุณพัชรวลัย สิริอัครเศรษฐ,คุณสมบูรณ์ เนื่องมหา,
จ่าสิบเอกบุญหลาย สารทอง พร้อมครอบครัว,
นายณัฐพล แปลงไธสงค์,น.ส.ณัฐดวงพร สมประเสริฐ,
คุณสยาม จำปาไตร พร้อมครอบครัว,คุณดรุณี ศรีลาภ,
พ่อวาสนา-แม่สมดวง ปติราโพธิ์,แม่ประภา นิตไธสง,
คุณประมวร ใจภพ และครอบครัว,นายชัยรัตน์ ไชยวงศ์วัฒน์,
น.ส.พรสรรค์ ทาตะคุณ-พ.อ.อ.พลวัฒน์ เจริญตา,
นางนิยม เจริญตา พร้อมครอบครัว,คณจำเนียง ขันธ์ดวง,
นายสมจิตร อันทะคำภู อ.บรบือ จ.มหาสารคาม,
น.ส.กานต์เกื้อ รู้สงกาย-น.ส.ณัฐจารียา โสภา,
แม่สังวาลย์ พรหมพันธุ์ใจ พร้อมครอบครัว,
นายวิรัช ชินวินิจกุล,คุณอนุชา ปนิทานเต,
คุณดำเนิน-คุณทวีป มหาสะโร พร้อมครอบครัว,
นางรำพัน-นายไพฑูรย์-นายปกรณ์ ชาญเดชสิทธิกุล,
คุณแม่ดวงลดา ปนิทานเต,นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์,
ร้านสองพี่น้อง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์,นางจารุวรรณ ศรีลาภ,
คุณครูสุรพงษ์-คุณครูปราณี-น.ส.พรรณประภา สังฆมณี,
นางบุญเยี่ยม ใยขันธ์ พร้อมครอบครัว,คุณศิริพร วงศ์ศรีมี,
คุณพรรณีชัย ชะลาศักดิ์ และครอบครัว,
นายสมชัย-นางสุภาพร โคตรสังข์,ดร.รัญดา สุทธิธรรม,
พ.ต.ท.ประสิทธิ์-นางบุญยงค์ เพ็งพา,
น.ส.กุหลาบ กลิ่นประทุม พร้อมครอบครัว,
นายเอ-น.ส.นภาภรณ์ แสงชนะ,คุณหารชัย ดีสบ,
คุณหทัยวัน สนั่นเอื้อ และครอบครัว,นายมีลาภ ไชยชมพู,
นายธวัชชัย เพ็งพาธวัต พร้อมครอบครัวและบิดา-มารดา,
ผอ.สุวิทย์-คุณครูจรัสศรี สุนทร พร้อมครอบครัว,
นายสมจิตร-นางราตรี ธรรมโหร พร้อมครอบครัว,
คุณพ่อสมดี อรัญมิตร-เตียง อรัญมิตร,
คุณประเมษฐ์-น.ส.สุกัญญา ประทุมรัตน์,
คุณคมสัน เคนโยธา และครอบครัว,
คุณครูสมยศ-คุณครูจิณิฐตา หารทา,ยายมาก อินโต,
น.ส.ธนพร สังฆมณี พร้อมครอบครัว,
น.ส.ผ่องใส-นายนันทวัฒน์ อาสมะ,นายเจนภพ มณีวงษ์,
ส.ส.เอมอร-อดีต ส.ส.นิสิต-น.ส.จิราพร สินธุไพร,
ครอบครัวเจริญพันธุ์วงศ์,นายพิมล-นางพรรณี โยธายุทธ,
นายกิตติพงษ์-นางรุ่งรัตน์-ด.ญ.จิรัญญา-ด.ช.วงศ์ธร-
ครอบครัวนวลใป,นพ.รุ่งเรือง-ภญ.ลดารัตน์ ลิ้มไพบูรณ์,
พ่อแย้ม-แม่วงษ์เดือน นพนิยม พร้อมครอบครัว,
ส.ต.ต.อดุล-นางยุพิน กลางประพันธ์,นายวิโรจน์ อยู่รอย,
นางดารา-นายอิทธิกร ดงอนนท์,นายไพจิตร ปริวัฒนากุล,
นายวันชนะ กินากุล-น.ส.กัญจน์ธีรัตน์ ปราณีนิจ,
คุณอิทธิกร-คุณอรทัย-ด.ญ.อินทิมาพร เวชยางกูล,
คุณอุทัย-คุณสุขเจริญ ภาชู,คุณบุญศรี จำปาสูง,
นายอานนท์ สายศรีนิจ-น.ส.ธัลยารัศมิ์ ปราณีนิจ,
นางจำเนียง เดชคำภู-น.ส.จันตนา โก,
คุณชุติกาญจน์ ดุนาบุต,คุณนุชฏาภรณ์ ครองเฉลิมชัย,
คุณพ่อสมจิตร พร้อมครอบครัว,น.ส.ไพวรรณ์ เสนาบุต,
น.ส.กมลวรรณ จันทร์,คุณพิระศักดิ์ รุ่งเรืองศรี,
คุณดวงใจ คำวัฒน์,น.ส.ศศิเพ็ญ อารัสรุลกิจ,
นายวิเชียร โพธิ์วิเศษ,นางโสภาศ ปุริสา,
คุณอนันต์-คุณฉวีวรรณ-คณะวาปี พร้อมครอบครัว,
นางมาลีรัตน์-จ.ส.อ.สมศักดิ์ พรมดี,นายหอม โพธิ์วิเศษ,
คุณพ่ออวยชัย-คุณแม่ทองอินทร์ แสงพุฒ,
นายสุรพงษ์-นางสุภา โสมานวัฒน์ และครอบครัว,
คุณวิจิตรรัตน์ แสนสิงห์,นางมาลัย โพธิ์วิเศษ,
นางฉันทร เกษประทุม พร้อมครอบครัว,
นายสราวุฒิ คำประสาร และครอบครัว,
นายสมชาติ-นางสุจิตรา ชุมพล,นายปุญญพัฒน์ อาจนิยม,
คุณประยูร ธระนิตย์ พร้อมครอบครัว,
น.ส.ณัฏฐ์จริญ ประคองใจ,น.ส.ธนันชนก มะลิเวช,
คุณสุพสิทธิ์ อินทมนต์,นางพัฒนฉัตร-ด.ต.ธนาศักดิ์ พิมพา,
นายฟ้าทรงธรรม-นางกานต์รวี กาลจักร,
นางบุญหลาย เพ็งอารีย์ พร้อมครอบครัว,
นายพงศธร มาบขุนทด,คุณกรแก้ว-กรระวี อภิสังหทรัพย์,
คุณภาศกร น้อยวิมล-คุณศุภกาญจน์ โพธิโชติ,
คุณคำตัน-นางสุมาลี เสาร์สูงเนิน และครอบครัว,
คุณอำพร หอมดวง,พ่อพรมมา-แม่อ่อนศรี พรมเกตุ,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

คณะวัดกู่แก้ว-วัดป่าหนองโก อ.กันทรวิสัย-
จ.มหาสารคาม-พระอาจารย์ทองพันธ์ ชุตินฺธโร-
พระอาจารย์ภิรมย์ ผลิโก,พระอาจารย์เพชรมณี ปภาโต,
พระวิบูลย์พงศ์ สิริจันโท,คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์,
นายวีรวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม-
พร้อมครอบครัว,น.ส.สุนิสา สุทธิบาก,นายสมควร-
นางอัมรา-ด.ช.ศุภวิชญ์ มั่งมี,ทนายกฤติยา แสงรัตน์,
นายชำนาญ-นางแดง พรรณวงศ์,นายพิมาน มุงคล,
พ่อสุเมฆ-แม่เอียง สวัสดิ์ผล,ทนายเด่นพงศ์ ไชยคุณ,
คุณครูเจริญ-คุณครูเพชรบังอร คำสุขศรี,
ส.อ.สมคิด-นางพรสินี-ด.ญ.อริสรา แสงเนตร,
นายพิมพ์ พันธุ์โภคา พร้อมครอบครัว,
แม่ยิ้ม ทองทุม พร้อมครอบครัว,แม่บัวพา ไชยกาศ,
น.ส.สไบแพร สาเกตุ พร้อมครอบครัว,
นายอวยชัย เสริญอนันต์ และครอบครัว,
คุณณัฐพัชร์ จงเจริญศิริ,คุณธีรสันห์ จงเจริญศิริ,
นางคุณ สังเกตุกิจ,นายพินิจ รักษาชาติ พร้อมครอบครัว,
นางบุญล้อม คำภักดี พร้อมครอบครัว,
น.ส.ณัจฉรีย์ วันโพนทอง,นางวันเพ็ญ เกิดชาติ,
นายดำรงค์ชัย-ครอบครัวสะทองเพชร,
คุณสลัด เมืองพิล,คุณธนากร แสนวงษ์,
คุณทิพย์วรรณ เมืองพิล,นางพัฒนี บูรณะเวร,
คุณปราโมทย์ ธรรมธุรสาร และครอบครัว,
ครอบครัวแดงวิบูลย์,คณะ อ.นพดล ภูอ่างทอง,
นางวราภรณ์ ไชยชิน,ครอบครัวชัยพรเมตตา,
นายเอกชัย-นางแสงจันทร์ และครอบครัว,
นายบุญสิทธิ ศีลาเกษ,น.ส.จันทิมา กำมุกโชว์,
นายเสมอเนตร เบ็ญจขันต์ พร้อมครอบครัว,
น.ส.สุคนธ์ ทิพย์ศรีภัช และครอบครัว,
เก่งกาจ บังกาวงศ์,ด.ช.สมัคร บุญศรี,
คุณแม่หนู คานศรี,ครอบครัวลุนาบุตร,
นายอนุชา สิงสนั่น พร้อมครอบครัว,
พ่อทอง-แม่วรรณา,คุณสมหวัง จันทร์หอม,
จ.ส.อ.อนันต์ ทองคำ,คุณพจนีย์ บุญเจริญ,
น.ส.นวลตา กุมชาติ,นางนิภาพร สุดาบัน,
นายเตียง-นางสำเนียง ธรรมรินทร์,
ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช,นางมัทนา ถนัดค้า,
นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม,น.ส.วาสนา เจริญพร,
นายสุริยา-นางกฤติยา ดีสัตถา,อรุณ บุญเคส,
นายเพทาย สิงพร พร้อมครอบครัว,
นางอิชสริญาธร ท่าลาด,นางจันทรารมย์ รัตนแสง,
คุณแม่สมมี เหล่าวนิช,น.ส.อรอนงค์ แนวถาวร,
นางสมร วิเศษรัตน์ พร้อมครอบครัว พันโภคา,
สายสุนี สุระใส,น.ส.สุนิสา หลาบคำ,
ครอบครัวประไพวรรณ,นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์,
นางจรวยพร-พอสมพงษ์ คำมูลมูลนาม,
นางมะลิวัลย์ วิปัชชา,นิภาลักษณ์ ยอดยิ่ง,
คุณประยูร ธุระนิตย์,คุณแม่บุญมา สิทธิเสนา,
นายบุญช่วย วรรณนา พร้อมครอบครัว,
น.ส.พจนะ ธัญญะภู,น.ส.สุพัชนา สงเคราะห์,
นายสมชาย ธนะศิรังกูล-น.ส.ศิรินันท์,
อาจารย์สลับศรี-อาจารย์วีรพล,คุณนำชัย-
คุณสุภาภร โบราณมูล,นางวราภรณ์ พงษายอยคำ,
นางกิราวรรณ พันอนุ และครอบครัว,
คุณธันยนันท์ ทองธีรภาพ และครอบครัว,
คุณรุ่งเจริญ โภคาแสง,คุณนายสุภาวดี วิเศษสุรการ,
คุณกัญญารัตน์ มูลจันทร์ และครอบครัว,
นายสมศักดิ์-นางจินตนา-น.ส.จันทรกานต์-
นายจิระวัฒน์ ปาละจูม,นางนัยนา สืบผาสุข-
นายเอกวิทย์-นางกังสดาร คำสุข-
นายประถมพล ภูมิดำรงค์-ด.ช.ชาคริส อนุสรณ์รัชดา,
นายวัชรินทร์ ศรีดี-นางนงชนก-น.ส.ขัตติยา ศรีดี,
คุณตาถนอม-คุณยายมะยุรี สืบผาสุข,
นายวีระศักดิ์ สืบผาสุข-นาวลัดดาวัลย์-
ด.ญ.วิชัชดา สืบผาสุข,นายทวีศักดิ์-
นางฤทัยพร-นายธนวัตร สืบผาสุข,
กัญญารัตน์ มูลจันทร์ และครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

วัดป่าภูพานคำยอด ห้วยยาง จ.ขอนแก่น,
คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์,ทนายกฤติยา แสงรัตน์,
แม่สมร ปัญญาบุตร พร้อมครอบครัว,
นายจำรัส-นางสมร อินทะมนต์,คุณดวงจันทร์ วินธิมา,
คุณสมหวัง จิตพรมมา,นายสมโพธิ ทั่วทอง,
นายสมชาย-นางสายันต์ สายเชื้อ,แม่หนูพัด อินทะมล,
แม่เหรียญ สุทธิบาก,นางบุญพิน ตันบูรพา,
น.ส.อมรา วรวงศ์,น.ส.เฟื่องฟ้า น้าวแสง,
คุณขวัญปนรัตน์จารุกรบุญเลิศ-คุณขวัญปวีณ์ กรผจงลักษณ์,
นายนพดล ยอดพันคำ-น.ส.สุภาวดี นนทะโย,
นางไพรินทร์ ผึ้งอ่อน,ร้านเจริญพานิช จ.เลย,
คุณสมใจ เจริญศิริ,คุณแม่อุทัยวัน สุขปลั่ง,
นายเมรินทร์ โคตรแสง,นางประนมพร ทรงลาศรี,
นางเพลินพิศ อัศวภูมิ,คุณอุดม พงศกร พร้อมครอบครัว,
พ่อบุญ-แม่บัวเรียน วงศ์ษาเวียง พร้อมครอบครัว,
นายอธิวัฒน์ เรืองฐิติทวีกุล พร้อมครอบครัว,
น.ส.พิสารัตน์ เรืองฐิติกุล พร้อมครอบครัว,
พ่อวิรัช ยศสนอง พร้อมครอบครัว,นางเหรียญทอง พลอาษา,
คุณพ่อบุญเพียร พลศรีเมือง และครอบครัว,
นายธนายงค์-นางสมจิตร สมนึก,คุณวันนา ชารีนะ,
ส.ต.ดำรงศักดิ์ ศรีคำมา,คุณกันยา อมรเดชสุริยา,
นางบุญทัน หล้าอ่อนศรี,ครอบครัวอินทะเสย,
นางสาธิต เลิศกิจไพศาล พร้อมครอบครัว,
นายวินัย พานิชยานุบาล,คุณสุภิสรา ไชเทพา,
นายชัยรัตน์-นางกานต์รวี-ด.ช.ธวัชชัย ธนะสูตร,
น.ส.เจนจิรา ปิดสายะนัง พร้อมครอบครัว,
นางละมัย ละครชัย,พ่อเดิน วงศ์อนันต์,
ร.ต.ท.สมพร คำเกตุ,นายสมศักดิ์ ฉวีนวล,
คุณสุชาติ-คุณมุข ชมภูสอ พร้อมครอบครัว,
นายสมยศ-นางละออง-ด.ช.สรยศ คำเกตุ,
นางอมร หาญพรม พร้อมครอบครัว,
นางพวงทอง เหล่าอรรคะ พร้อมลูกหลาน,
นายสายใจ ชิณมาต,พร้อมครอบครัว,
จ.ส.อ.ชัยวัฒน์-นางปทิตตา ดอกพิกุล,
คุณแม่อ่อนจันทร์-น.ส.จิตรรัตน์ดา โบราณมูล,
แม่ธนพร-คุณประดิษฐ์ แสนวงษ์,
นายพรหมวิชิต สุจิระพงษ์สิน,คุณอมรา พันโภคา,
คุณครูจุฑาธิป ศรีสถิย์-คุณครูสมควร ป้องสีดา,
ร้านศรีสมเด็จเฟอร์นิเจอร์-นายดำรงค์ สุนันทิพย์,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

คุณสุขสันต์ โพธิวัฒน์,ทนายกฤติยา แสงรัตน์,แม่ทองใบ แสนวิเศษ,
แม่สมจิตร โบราณมูล พร้อมครอบครัว,นายสว่าง-นางไพรวัน แก้วเวียงวัน,
แม่ทองจันทร์ เหล่าเจริญ พร้อมครอบครัว,คุณยายเล็ก ไชยพาน,
คุณประดิษฐ์ โยธาสุภาพ พร้อมครอบครัว,น.ส.ณัฐชานันท์ ประเสริฐสังข์,
นางไพรวัลย์ อินตา พร้อมครอบครัว,คุณยายละมุล อาจสมรรค,
คุณรุ่งเรือง นิ่มสนิทนันท์,คุณยายทองศรี ไพรจักร,นายทองบวน ภูมสันติ,
คุณอรุณลักษณ์ ภูมสันติ,คุณมันเลื่อน ภูมสันติ,คุณพงษ์พันธ์ ภูมสันติ,
นางสันสนีย์ สะพานคำ,คุณน้ำผึ้ง พินิจเมือง,พ.ต.เกษม มีทัพทิมทอง,
น.ส.สำเริง สุวรรณรงค์,นางเจียมรัตน์ อึ้มพัฒน์,คุณสุจิตรา สุทธศรี,
คุณสาทิตย์ เพชรกูล จ.ยะลา,คุณพ่อจันทร์ นิลัง,ร้านสุภาพบุรุษ,
นายประนอม มาสาช้าย และครอบครัว,แม่นิตย์ สุรัชนีย์,
คุณไชยวัฒน์ โถตุลา-คุณมานะ พิจุลย์,คุณสุภาวดี ศิริโอด,
แม่สุดตา ไทยเจริญ,คุณสุดสาคร-คุณหนูจันทร์ อุปวงค์,
คุณมนัสนันต์ ช่ำชอง พร้อมครอบครัว,น.ส.อารยา รุ่งโรจน์,
จ.ส.อ.กษิดิ์ ประมูปถัมภ์ พร้อมครอบครัว,นางอาภรณ์ อนันตา,
น.ส.เบญจวรรณ อุตรมาตย์,หมอปอง-พงศ์ภร รุ่งเรืองอริโย,
พันเอก(พิเศษ)สาธิต-คุณเบญจมาศ จตุวงค์,พ่อชู โทนหงษ์สา,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,

 

 

 

 

๑๐

 

๑๑

 

๑๒

 

 

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view