http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม743,491
เปิดเพจ1,431,953

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

กลุ่มที่ ๑๑ สถานสงเคราะห์คนชรา

กลุ่มที่ ๑๑ กลุ่มสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน ๑๒ วัด

   

  ๑๐๕.  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา ม.๕ บ.โคกสี ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

            พระมหิดล  สุมงฺคโล (อายุ ๔๐ ปี, ๑๔ พรรษา)


  ๑๐๖.  วัดป่าโนนม่วง ม.๑๒ บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

            พระครูอดุลธรรมาจารย์ (พระมานะ  อตุโล - อายุ ๕๗ ปี, ๓๗ พรรษา)


   ๑๐๗.  วัดดงรัง ม.๑๒ บ.คุ้มสังข์ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐

            พระคำรณ  สนฺตกาโย (อายุ ๕๔ ปี, ๒๕ พรรษา)


  ๑๐๘.  วัดป่ากุดศรีกลาง ม.๑๖ บ.ป่าจั่น ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

            พระสุเพียร  รกฺขิโต (อายุ ๕๕ ปี, ๑๙ พรรษา)


  ๑๐๙.  วัดป่าศิลาขันธ์ยุติธรรมวิเวก ม.๗ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

            พระสุวันนา  ฐิติญาโณ (อายุ ๔๑ ปี, ๑๒ พรรษา)


  ๑๑๐.  วัดป่าหนองหญ้าปล้อง ม.๗ บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน

            จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๓๒๐

            พระครูสันติวราภรณ์ (พระเคน  กิตฺติวุฑฺโฒ - อายุ ๗๔ ปี, ๒๗ พรรษา)


  ๑๑๑.  วัดป่าศรีประชาวนาราม บ.มะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐

            พระสนั่น  กตปุญฺโญ (อายุ ๖๘ ปี, ๒๑ พรรษา)


  ๑๑๒.  วัดป่าทักษิณสุวรรณาราม บ.คำแคนใต้ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

            พระบุญกอง  ปุญฺญาขนฺโธ (อายุ ๕๙ ปี, ๒๑ พรรษา)


  ๑๑๓.  วัดป่าวังไผ่ ม.๗ บ.วังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

            พระแสงจันทร์ ขนฺติพโล (อายุ ๔๘ ปี, ๖ พรรษา)


  ๑๑๔.  วัดถ้ำหินลาดพระบด ม.๔ บ.หนองเตาปูน ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐

            พระกู้เกียรติ ปิยธฺมโม (อายุ ๖๒ ปี, ๒๕ พรรษา)


  ๑๑๕.  วัดสมถสวนป่าสายชล ม.๑๑  บ.ห้วยหินเกิ้ง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี

            จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐

            พระสุบิน  ขนฺติรโต (อายุ  ๕๑ ปี,  ๑๑  พรรษา)


  ๑๑๖.  วัดป่าช้าหนองตะครอง ม.๒ บ.หนองตะครอง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

            พระธีระชัย กนฺตสาโร (อายุ ๔๑ ปี, ๑๑ พรรษา)

   

  แก้ไข/ปรับปรุง : ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ : ๑๗.๕๗ น.  ความคิดเห็น

  แสดงความคิดเห็น

  * *

   

  *

  view

   หน้าแรก

  อัลบั้ม

  เทศนาธรรม

  วีดิโอ

  รูปภาพ-ข่าว

   เว็บบอร์ด

   สมุดเยี่ยม

   ติดต่อเรา

  view