http://www.watpakung.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 อัลบั้ม

 เทศนาธรรม

 วีดิโอ

 รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/08/2011
อัพเดท21/08/2014
ผู้เข้าชม737,833
เปิดเพจ1,424,001

งานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่

เทศนาธรรมหลวงปู่ศรี

ประวัติหลวงปู่ศรี

หนังสือวัดป่ากุง

หลวงพ่ออินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง

วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

วัดสาขา

เว็บมาสเตอร์

Facebook

กันยายน ๒๕๕๔

รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรม 

วันที่ 

เดือน 

รายการ 

ก.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คุณธีระ ชัยคณานุกูล (คุณปิง),

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด, ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด,

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด,

คุณแม่พันเอกหญิงวันทนา สวัสดิพาณิชย์,

นางสุวรรณา วงศ์รัตนะ, ร.ต.ต.วิรัช ใหม่คามิ,

นางจันทร์เพ็ญ ช่ำชอง นางจิดาภา ขันทะมูล,

คุณสฤษดิ์-คุณอำนวย วัชระพงษ์ปรีชา,

นางวิภา พัฒนาเวช, นางอนัญชนา เหล่าเคน,

นางสาวอภิรัตน์ รัตนกรีฑากุล, นายพีรวัส โสระเวช

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด,

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, สภาวัฒนธรรม จ.ร้อยเอ็ด,

สว.ประวัติ ทองสมบูรณ์, คุณพ่อวาสนา สิริสาร,

คุณสุภาพร ไตรธรรมานนท์,นางพรรณี นนท์อาษา,

นายไชยวัฒน์-นางกรรณิการ์ ประทุมวรรณ,

นายจักษุทิพย์ จตุรพรหมและคณะศิษย์หลวงปู่สาคร ธมฺมาวุโธ,

โรงพยาบาลชุมชน อ.หนองพอก, นายศรีวัลย์ ไพบูลย์,

คุณอุทัยวรรณ เลาหวีชนิตย์, พล.ต.ต.พินิจ แฝงยงค์,

นายวีระ ชิดชอบ, นายสมยศ ปาปะรำ, นางจารวี สุขประเสริฐ,

นายสุริยนต์ สายเมือง, คุณตาบุญทอน สายเมือง,

ศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย-สตรีศึกษา รุ่น ๒๕๑๒

สมเกียรติ-สยุมพร-ปาณิศา-ปธานินท์ ชัยคณารักษ์กูล,

พลตรีกมล-ดร.ดาริณี สุวภาพ, คุณจงกล วีรภัทรกูล,

คุณประทุมวัน สุริยะวนากุล, คุณมานพ สุ่มมาตย์,

จ่าเอกคุณา ทิพย์ประเสริฐ, พญ.สุภารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ,

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

ศ.ดร.ปริญญา – รศ.อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด,

ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด, ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด,

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,

ทายกทายิกาบ้านหัวดง, นางเยาวภา เกริกสกุล,

บ้านสันติสุข ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด,

คุณบรรพต อโนทัยสินทวี, คุณทวีชัย พานิชทนาคม,

คณะโรงทานบ้านหนองแดง, ร้านศรีสมเด็จเฟอร์นิเจอร์,

นายสุรชัย นางสาวสุภาพ อุษณิษเพชรรัตน์, นายนิภพ ดีทายาท,

นายศุภชัย-นางรัตนา-น.ส.นพรัตน์-น.ส.สิริวรรณ สุวรรณเล็ก,

คุณต้อย แม่กลอง, น.ส.เสน่ห์ นราพันธุ์, คุณแม่ยิ้ม พานอนันต์,

คุณเรืองยศ พั่วพันศรี, คณะศิษย์อำเภอพนมสารคาม,

หลวงตาสอน ฐานวโรและคณะศิษย์, คณะคุณปรีดา รุ่งรุศรี,

คุณณิชาณี ชุติภาธนาภรณ์, คุณณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์,

นางสลักจิต ภัทรวงศ์, นางจันทร์เพ็ญ ไม่เศร้า,

นายสุเทพ-นางนิตยา สระจันทร์, นายพิชัย พรหมเมตตา,

ด.ต.ณภัทร ไสยประกาศ-คุณณิชชาพัณณ์ กิตติพรภาณุวงศ์,

คุณประเทือง ศักดิ์ศรีเท้า, คุณสำราญ รัฐรินทร์,

คณะศรัทธาวัดป่าศรีโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย, คณะคุณสุมาลี ภักดีอักษร,

คุณวันชัย-คุณพรทิพย์ วีรศิลป์, ครอบครัวเด่นผดุง,

ครอบครัวหาญอนุรักษ์, นิสิตปริญญาโทบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ดและสำนักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด, คุณพัฒนา  น้อยนาคี  จ.ยโสธร,

คุณยายแต่ง และคณะ,  คุณยายสมพิศ  สิงขะรมย์  และคณะ  

คุณณัฎฐนิธา  แถบพันธ์,  คุณจริยา   แสงไสว   จ.ขอนแก่น,

พระอาจารย์ วันเพ็ญ  จิตธมโน  จ.อุบลราชธานี,

คุณเคน  สมาคม จ.หนองบัวลำภู,  คุณจันทร์  ศรีทุย,

คุณล้วน  จันทโยธี, คุณถาวร   เหล่าทา, 

คุณฝุ่น  จันทรกอง  คุณสุพินย์ - ผ่องศรี  จันทะ และคณะ กทม.

คุณแม่หนูทรัพย์  อุ่นจันทร์ทรัพย์,  ร้าน ซอยิ่งโชคชัย,

ร้าน ช. ประสิทธิ์, เรือนบัวรีสอร์ท,

คุณจันทวี – คุณจันทร์เพ็ญ  ศาลา จ.อุบลราชธานี,

คุณยงยุทธ – คุณสุนทรี  บุญสุยา และคณะ,

คุณสมบูรณ์  สุธีระกูล  และคณะ

คณะพุทธศาสนิกชนอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด,

คุณบุญส่ง  บำรุงจิตร  คุณธภาภัค  ศรีสมุทร และคณะ,

วัดป่าชุมพลบุรี   อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์,

พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง  จ.ขอนแก่นและคณะ,

วัดป่าท่าวารี  บ้านท่าช้าง  อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี,

คณะยุวพุทธิกสมาคม จ.ร้อยเอ็ด,

คณะศิษย์วัดป่าปราสาทจอมพระ จ.สุรินทร์

คุณณัชปวีณ์ญา   พลอามาตย์,

คณะชาวบ้านโคกสี  โดยพระอาจารย์ชัยณรงค์ สิริธโร จ.สกลนคร

คณะบ้านหนองแวงศรีสว่าง  จ.สกลนคร

คณะบ้านกุดเสือคำ  จ.สกลนคร,

คณะอาจารย์สิน  วัดหนองไฮ  จ.อุดรธานี

ร.ต.อ. ศักดิ์ดา, ส.ต.อ.รินนา,  ด.ต.ศศิธร  เผ่าภูธร,

คุณพุทธวัจน์  คุณธัญลักษณ์

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

สำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด,

สำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดมหาสารคาม,

คณะแม่จำศีล  วัดป่ากุง, สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด,

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด,

พ่อสวัสดิ์  แม่เหรียญ  วิรัญมาตย์,  ป.กศ.วคม. รุ่น  ๑๐

คุณยายทองใส  บูรณะปัทมะ, คุณยายจำนงค์  ปาละฤทธิ์,

คุณครูธนวรรณ  บูรณปัทมะ, คุณบพิตร-คุณเกสร  นมสุวรรณวงค์,

คุณทองพูล  คำแสน  และคณะ, คณะบ้านเปลือยตาล  จ.ร้อยเอ็ด

วัดป่าคำอะฮวนจานโพน  จ.มุกดาหาร, คุณสุรีย์  วังคำ  จ.มุกดาหาร

คณะวัดป่าอุดมพร  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์

คณะบ้านกุดโงง วัดคามวาสี จ.มุกดาหาร, แม่คำสี  จันทร์เพชร,

คณะพ่อจำศีล  วัดป่ากุง, ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์  จ.กาฬสินธุ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย

ผศ.ดร.สุวาท ทองบุและคณะ

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

สำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด,

สำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดมหาสารคาม,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด,

คณะตำบลหนองใหญ่  นำโดยเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ  (ม)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  อ.ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  นร.160  คน  ครู 60 คน,  คุณจิตนา  เหรียญทอง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ

คณะวัดป่าอนันทวรรณ  บ้านนาโดน  ต.ขามเฒ่า  จ.นครพนม

คุณดวงพร   เย็นวัฒนา,คุณทอง วรยศ  จ.อุดรธานี

คุณกอง  บุญผัน, ญาติพี่น้องบ้านป่ากุง

คุณพงษ์ศิริ – วิจิตรา  กุสุมภ์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณธวัชชัย  พักอังกูร  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวชัยมงคล, ร.ท.สุวกันต์  ศรีทองสิทธิกุล

พระภิกษุวัดพระธรรมกาย  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและชมรมนายอำเภอ,

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณแม่บุญเติม   สิทธินาก  พร้อมครอบครัว,

คุณสุดารัตน์   เครือจิตร  พร้อมครอบครัว,

พระอาจารย์วีระพงษ์   วัดสระบัวเวียงสา  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์,

คณะญาติธรรมชาวจังหวัดเลย,

คุณพิทักษ์   จูวัฒนสำราญ พร้อมครอบครัว ,

คณะวัดบ้านโป่งถืบ  อ.ฝาง   จ.เชียงใหม่,

คุณเรืองเดช สุทธิประภา ผจก.ธ.ไทยพาณิชย์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

คุณสุนทร อาจนิยม และครอบครัว,

คณะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด,

คณะนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ก.ย.

สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,

คุณทัศนีย์ ฤทธิ์น้ำคำ พร้อมคณะทีมงานเครือธรรมทัศน์,

สำนักงานตัวแทน บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ร้อยเอ็ด,

อัยการชิงชัย  โชติแสง และคณะ จ.บุรีรัมย์, คุณยายราตรี โชติแสง,

คุณผอบทอง เหมือนสิงห์, ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด,

ร้านศรีเมืองบุ๊คเซ็นเตอร์ร้อยเอ็ด, คณะศึกษานิเทศก์ ภาค ๙,

ผอ.ประวิทย์ โอวาทนนท์ และคณะโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นร้อยเอ็ด,

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,

คุณแม่อารี พั่วพันศรี จ.ปราจีนบุรี,

คุณมงคล การดี จ.เชียงใหม่, คุณพิกุลทอง วงศ์วานิช,


ก.ย.

พระครูภาวนาสิทธาจารย์ (หลวงพ่อนวล) วัดพุทธาราม จ.ชุมพร,

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด,

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด,

หจก.ศรีทรัพย์วศิน จ.ขอนแก่น, ร้านฮั่วเฮง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

น.พ.สมบูรณ์ ตั้งกีรติชัย, คุณเย็นใจ ปฏิบัติ,

คุณสุรินทร์ อักษรศรี จ.สุราษฎร์ธานี,

ร.อ.รุ่งเรือง-ร.ท.หญิงธนุตรา วรรณชนะ,

คุณรวิสุทธิ์-คุณศรีกัญญา-ด.ญ.ทมลลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ จ.ชุมพร,

ผศ.บุญถิ่น คิดไร และคณะ,

คณะรุ่นแปดหนองพอกพัฒน์ร่วมกับคณะผู้สมทบ,

ร้านพัฒนกิจ และครอบครัว อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม,

คุณสรคม-คุณชูศิลป์ พิมสอน พร้อมครอบครัว กทม.,

คณะคุณเตี้ยม-คุณเตือนใจ-คุณวิริยา-คุณศิริภรณ์-คุณพันวัต,

โรงงานสุขสวัสดิ์การทอ จ.กาฬสินธุ์,

นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร, คุณวันชัย-พรทิพย์ วีรำศิลป์,

คณะวัดป่าโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นำโดย

พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรปญฺโญ, คุณพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์,

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๐

ก.ย.

พระครูภาวนาสิทธาจารย์ (หลวงพ่อนวล) วัดพุทธาราม จ.ชุมพร,
พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย)
และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด (มหานิกาย),
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
โดยพระอาจารย์สุขเกษม ยสวัฑฒโน  วัดป่าท่าม่วงน้อย
อ.กุมภวาปี  จ. อุดรธานี,คณะศิษย์วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
(หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี, 
คณะวัดเขาจอมทอง จ.นครราชสีมา,
คณะญาติธรรมวัดป่าดงสามขา จ.ศรีษะเกษ,
คณะวัดกุดน้ำแดง,
วัดป่าเทียนชัย บ้านสี่เหลี่ยม อ.ประสาท จ.สุรินทร์,
สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ
(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง), นางจันทร์ เสตผล,
บริษัท PGS อลูมิเนียม บางแค กทม.,
คุณแม่ปัน บุตรสาวคนโตของหลวงปู่ใหญ่ พร้อมครอบครัว,
คุณอัมพวรรณ จันทโค จ.นครพนม, คุณทฤดี เที่ยงธรรม
จ.นครศรีธรรมราช, เด็กหญิงชญาณิศ วรรณสถิตย์,
นางสาวอุมาทิพย์ โต๊ะแอ, คุณกมลรักษ์ นฤพันธ์,
คุณยุพิน ศรีสงคราม, คุณจารุพัฒน์ ฉันนะ,
นางสาวศิริพร นฤพันธ์,
คุณอรรคพล-คุณลัมมิกา-คุณอสิริยา ฉันนะ,
นางดำ อ.ทุ่งสง, เด็กหญิงพิชญธิตา สิงห์พันธุ์,
คุณบุญญาวี ศรีวิรัตน์ จ.ตรัง,
คุณสุมนทิพย์-คุณสมศักดิ์ ตักศิริกุล,
นางสุณีย์ รักษ์สุวรรณ, นายสมบูรณ์ นิลดับแก้ว,
นายสิทธิพงศ์ นิลดับแก้ว, นางพัชรินทร์ นิลดับแก้ว,
นางรัตติยา ศรีวิเชียร, นางนวพร สัจจมณี,
ด.ต.ญาณเทพ เรืองน้อย, คุณปราณี วีระสุข,
คุณธีรศักดิ์ แซ่จึง (ร้านโชคชัย มอเตอร์),
คุณวิเชียร บวรธรรมปิติ,
แม่สุกัญญา สถิรสิริกุล, นายสุภฤกษ์ ถนะกลม,
นายวัญเพ็ญ บุญเข็ม ครอบครัวโชคเจริญ
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม,
นายอรัญ-นางรสสุคนธ์-นางสาวอรนงค์ จันทะเริง,
ด.ต.ยุทธศิลป์ ศิริโสม, ร้านพระเทพสังวรญาณ,
นางอัมพร คินันติ, คณะอำเภอบ้านม่วง
นำโดยคุณอรุณี ศรีดำรงค์,
นางสาวบุษบา โทวรรณา, คุณปวิช จิตติวรานนท์,
คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ผาน้ำย้อย จ.ร้อยเอ็ด,
คุณไกรศักดิ์ หนุนพาณิชพงศ์-คุณสุภาพร นกแก้ว,
บริษัท เชิญแทรเวล จำกัด,
คุณพ่อจันทา-คุณแม่อำนวย คินนารัตน์,
ร.ต.ต.บุญโฮม-สมพร, แม่สกาว คุลี,
นายอุดม-นางดาราวรรณ ชารีรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์,
นายวันชัย-นางรุ่งทิวา-นางสาวชลธิชา-นายณฐสิทธิ์ ชิตวิเศษ,
นางธีระนันท์ ทองแสง อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ,
นายสุรพล-นางวิไลรักษ์ นาคนชม, 
คุณสุรภูมิ-คุณสุมิตรา-คุณอุโนชา-คุณอรวิมล-
คุณจิตวิไล หนุนพาณิชพงศ์, นายวิทวัส ชาชิโย,
คุณศรกฤษณ์-คุณเพ็ญสุข ศักดิ์สุระ, นางสาวเบญจพร สีบุดดี,
นางทองจันทร์ นิลผาย, กลุ่มเพื่อนห้องยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์,
คุณศรศักดิ์  ณ นคร จ.อุบลราชธานี,
ลูกหลานหลวงปู่สุธน เมธีโร และคุณแม่ชีบับ ยุรชัย และคณะ,
คณะลูกหลานอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยการนำของ
อาจารย์อนุมัติ-คุณสมฤดี โพธิ์ชารี และคณะ
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

๑๑

ก.ย.

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ,
คณะศิษย์หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท  อ.แม่สอด จ.ตาก,
คุณบุญถิ่น แม่สมศรี  พลอาจ  และครอบครัว
คุณปริศนา รามสูตร, คุณสุชาดา ปุณยรักษ์ษิตา,
คุณดาราพร สรสิทย์ กทม.,
คณะโรงทานบ้านหนองแดง-คุณสมาน มูลสูตร-ดำรง สุนันทิพย์,
คุณแม่บุตษนา  จ่าหนองว่า, คุณยภัคประพฤติ  พูลพิพัฒน์
คุณประทุม เจริญสุข, คุณพิศวาท เผื่อนวงษ์, คุณอารีย์ สินธุ์ประสมชัย
คุณสิทธิวิชญ์  โรจน์รุ่งทวีและครอบครัว, คุณสมชาย สีวลีพันธ์
และครอบครัว, คุณสุธี  สัตยประสิทธิ์ผล และครอบครัว,
คุณจรัญ อิ่มวงษ์ และครอบครัว,
คุณกิตติศักดิ์  คงชนไพศาลโสภณ พร้อมครอบครัว,
คุณแม่ระเบียบ บุญวิเศษ, คุณยายสุดใจ อังกาพย์, คุณยายเพลิน สงมา,
คุณนงค์พงา นาสมตึก, นางหนูจันทร์ ชาญรอบรู้,
นางนันทิกานต์  นามไพรสันต์  พร้อมครอบครัว,
นายทองใบ  เทียมวงเดือน  พร้อมครอบครัว,
พ่อจีระ-แม่บุญเกิด  อินทรกลาง พร้อมครอบครัว,
นายอภิชาต โพธิ์ทัยพร้อมครอบครัว จ.มหาสารคาม, 
คุณบุญถม-สุภาพร ทองดี พร้อมคณะ จ.ขอนแก่น,
น.ส.กฤษณา ประกอบแดง, นายเฉลิมพล โปทา,
คุณวรวีย์-นันทิยา-อภิญญา-อรัญญา-ทัศนียา จิรมหาสุวรรณ,
ครอบครัวประกอบพร จ.ปทุมธานี,  คุณวิเชียร  ดุลยรัตน์,
คุณบุญชอบ-สุวภี-ภาณวิทย์ ลิ่มศิลา,
จ.อ.นิเวศ-นางอุดมพร-น.ส.เบญทิพย์-ด.ญ.นวพร เหลืองยวง,
นางคำทูล วานิชสุจิต, นายสโรช-ด.ช.ธนธรณ์ วานิชสุจิต,
นายสมศักดิ์-นางเกศสุดา-ด.ญ.วริศราพร-ด.ญ.ปภาวรินทร์ นิติมงดลชัย,
คุณรจนมน ใจสมุทร พร้อมครอบครัว, คุณกฤษ์มนต์ ทิพยเศวต
และครอบครัว, คุณทรัพย์สิน  รามคำ  พร้อมครอบครัว,
คุณอภิรัฐ  ตีรณโชติ  พร้อมครอบครัว,
นายบรรจง-นางชนัฏดา บุญประกอบ  พร้อมครอบครัว,
นายเจริญ-นางสมศรี คนเจน พร้อมครอบครัว,
นายชัยนิพลย์-นางกนกดา ปัฐฉ์อกัณห์, น.ส.สิสิลักษณ์ ชาติรุ่งโรจน์,
นายณรงค์-นางลัดดาวัลย์ พรหมทา พร้อมครอบครัว,
นายจงศักดิ์ ช่างสลัก พร้อมครอบครัว,
จ.ส.อ.ปุ่น คำภาทู พร้อมครอบครัว จ.อุบลราชธานี,
นายเกษม ขจรฟุ้ง พร้อมครอบครัว,
นายสุรชัย พลหาญ, นางแสงทอง เผื่อนกลาง
นายธนัท-นางนิภาภรณ์ เนื่องละมุล พร้อมครอบครัว
น.ส.ศรีอริชยา เสถียรรัตนชัย, ด.ญ.ประทุมวรรณ ด.ช.ศุภวัฒน์ สัตถาผล
และครอบครัว, นายศรสักดิ์  ณ นคร และครอบครัว,
คณะศิษย์วัดเขาหัวแหวน จ.นครราชสีมา
คุณแม่ชีสายยัน  ประนัดเต,
ร้านสุภานนท์ไม้เก่าและคณะ

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๒

ก.ย.

คณะอำเภอศรีสมเด็จ สส.เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ สส.วราวงศ์
พันธ์ศิลา, คณะวัดป่าทรงธรรม, คณะโรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด, คณะแม่จำศีลวัดป่ากุง
คณะโรงทานบ้านหนองแดง  คุณแม่สมาน  มูลสูตร ดำรง สุนันทิพย์,
คุณทองพูน  คำแสนเดชพร้อมครอบครัว, ร้าน ช.พูนทวี  บ้านหมี่,
นายกำพล  เสถียนจารุรัตน์  พร้อมครอบครัว, คุณนิภา  เบ้าทอง 
พร้อมครอบครัว, น.ส.วนิดา ฤทธิ์ถาพรม พร้อมครอบครัว,
คุณลัดดา มูลวงศ์  พร้อมครอบครัว, นายคำเคลื่อน พณะชัย
พร้อมครอบครัว, แม่นางสำเนียง จิตรทวี พร้อมครอบครัว 
อ.ธวัชดินแดง, นางราตรี เสียงใส พร้อมครอบครัว
คุณพัชรพล เคลือวรรณทรัพย์หนุน พร้อมครอบครัว,
คุณ ศิริพร  และครอบครัว, ส.ต.อภิชาติ  เขียวอ่อน,
ส.ต.ทวินันท์ โคระถา  และคณะนายสิบ กองหนุน รุ่น ๑ ,
คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ร.ร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ,
คุณธนยศ ศรีธร นางกชพรรณ ศรีธร นายอติเทพ ศรีธร
เด็กชายเทพฤทธิ์ ศรีธร, นายสุเทพ  สระจันทร์,
นางนิตยา สระจันทร์ นายอุกฤษฎ์ สระจันทร์,
นายเฮียง  รัตนมณีรัศมี  ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี,
ครอบครัว  สุจิตรา  เจริญลาภ  อ.คลองสอง  จ.ปทุมธานี,
ร้านรวมทรัพย์  ตลาดบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น,
ร้านเตียฮ่งเฮง ตลาดบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น,
ร้านธารทรัพย์เภสัช  ตลาดบ้านไผ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น,
คณะวัดป่าศรีสมเด็จ  อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด, คณะแม่ชีชมพูนุด 
จำเริญสาร วัดป่ากุง, คณะศิษย์หลวงปู่จันทา จ.พิจิตร,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๓

ก.ย.

คณะสำนักสงฆ์หัวนาทอง พร้อมญาติโยม บ้านหนองบัวเรียน,
คณะญาติโยมบ้านแวงและบ้านโพนสว่าง จ.มุกดาหาร,
คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.อ.ภาสกร สนิท
น.ส.อวยพรวิชชุวัชรากร พร้อมครอบครัว,
น.ส.ปรางค์ทิพย์ สูงกลาง จ.ส.อ.สุพจน์ ขานเกตุ พร้อมครอบครัว,
คุณบุดสี พลเยี่ยม พร้อมครอบครัว,
นายหลินกวง หั้น, นายมานิต ขนางอุดม เพ็งผลา,
คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
ช่างกลขนส่งทหารบก จ.ส.อ.สุทิน- คุณครูสุปราณี
น.ส.บุญน้อม-พันธ์ศรี พร้อมครอบครัว,
ส.ต. ทวินันท์  โคระถา  ส.ต. อภิชาติ   เขียวอ่อน 
และคณะนายสิบกองหนุน  รุ่น ๑,
นายพิสิฏฐ์ นางนวลลออ  เอี่ยมองค์ และครอบครัว จ.ระนอง,
ยายกู้ และครอบครัว ร้านไพบูลย์วิทยุ จ.ระนอง
คุณเพ็ญภาส อมรวดี, คุณวีระศักดิ์- คุณมัลลิกา-
แม่ชีทองจันทร์-คณะลูกศิษย์  มหาสารคาม
นายชาญชัย-นางดวงกมล กาญจนปภากูล,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๔

ก.ย.

หลวงปู่โฮม และคณะวัดป่าขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด,
คณะศิษยานุศิษย์วัดเขาไทรสายัณห์
และวัดศรีชัยมงคล อ.ปากช่อง, คุณกมล แพรอาภรณ์,
คุณลัดดา แพรอาภรณ์, คุณณัฐวุฒิ แพรอาภรณ์,
คุณศันสนีย์ แพรอาภรณ์, น.ส.ณัฐกมล แพรอาภรณ์,
นางทวีนุช จ่างตระกูล และครอบครัว, ด.ช.ปิยภัทร พลพิมพ์,
โรงเรียนรศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา,
นายจู-นางกันดา คำสวนจิก พร้อมครอบครัว,
นายบัญชา-นางชมพู่ ภาระพงษ์ พร้อมครอบครัว,
คณะข้าราชการอำเภอโพนทราย นำโดยท่านนายอำเภอ,
คณะคุณนาย สุภาวดี วิเศษสุรการ, คุณยายมะยุรี  สืบผาสุข
คุณตาถนอม, นางกังสดาร-นายเอกวิทย์ คำสุข,
นายอดุลย์ นายประถมพล ภูมิดำรงค์,
นายทวีศักดิ์ นางฤทัยพร-นายธนวัตร สืบผาสุข,
น.ส.ณัชมา พันธุ์เจริญ,
ด.ช.ชาคลิสต์  อนุสรณ์รัชดา, พ.ต.อ.ธนเดช-นางศศกรณ์-ศรีเรไร,
นายหนูสิน-นางสุรินทร์ ภู่โปร่ง พร้อมครอบครัว,
คณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียน ทบ.อ.ช่างกล ขส.ทบ.,
หนุ่มอุดมสมพร, นางทองคำ กระแสร์ พร้อมครอบครัว,
คุณมนัสดา ทัศนไพรี, นางจิดานุช ศักดิ์เนรมิต พร้อมครอบครัว,
นายธีระ-ยุภาพร สรรศรี พร้อมครอบครัว,
นายมี-นางนาง กองสุข พร้อมครอบครัว,
พลตรีชยันต์-เต็มพร หวยสูงเนิน, ด.ญ. อรณัฐฐ์ หวยสูงเนิน,
พอ.ณรงค์ศักดิ์-นางมยุรี ศรีพิกุล,
นายโชคชัย-นางนงลักษณ์ สกุลทอง พร้อมครอบครัว,
นางจินตา พบบุญ พร้อมครอบครัว
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลมาหาสารคาม,
คณะชาวปากน้ำ จ.สมุทรปราการ, นายชำนาญ  แสนโคตร,
คณะโรงทาน จังหวัดยโสธร, นายอัครวัฒน์-นางพิมพ์ภัทรา
ศิวัฒน์ศิรเดชา-น.ส.ภาชญา สุขีพจน์
นางอรนุช-พิพัฒน์พงษ์ พรหมโยธา-นางลมัย พลังนา-
นางมยุรี สืบผาสุข, คุณตาสุดสงวน ทวีแสง,
น.ส.ละอองดาว กรดแก้ว, พ่อสุวรรณ-แม่คำภู สิทธิเสนา,
พ่อคงเพชร-แม่ทองจันทร์ พันธมนต์,
นายสันติ-นายพัน-นายชันชาติ พันธมนต์, 
แม่สมบัน แสนสมบัติ พร้อมครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๕

ก.ย.

วัดป่าดำรงธรรม  อ.เมือง  จ.อุดรธานี,วัดสวนป่ารักน้ำ อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์, คณะวัดป่าเวฬุวนาราม พร้อมทายก-ทายิกา อ.เมือง
จ.ยโสธร, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและวิทยาเขตต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย, นายวรวุท วิชัยศรี นายกเทศมนตรี ต.โคกล่าม
อ.จตุรพักตรพิมาน, คณะเทศบาลตำบลผักแว่น อ.จังหาร,
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา,
คณะลูกหลานหลวงตากำนันจันทร์ อารวุฒิ,
นางนิ่มนวล สมศักดิ์ พร้อมครอบครัว,
คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นักเรียนโรงเรียน กองทัพบกอุปถัมถ์
ช่างกลขนส่งทหารบก, คณะคุณนาย สุภาวดี วิเศษสุรการ,
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด
นำโดยคุณแม่สมปอง ว่องสัธนพงษ์,
พ.อ.ปิยพงษ์ กลิ่นพันธ์ พร้อมครอบครัว,
คุณวันทา จุทิน พร้อมครอบครัว, ร้านศรีรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง,
พ.ท.ชัยปณต คุณนงค์รภัทร นารินรักษ์ พร้อมครอบครัว,
คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง พร้อมครอบครัว,
ร้านศรีสมเด็จสุขภัณฑ์ พร้อมคณะ,
คุณพิชัย ดุลยพีรดิส พร้อมครอบครัว,
คุณนภดล ธรรมาจารุศิล พร้อมครอบครัว,
นายพัลลภ อ.นริศรา วัฒนขำ พร้อมครอบครัว,
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
นำโดย ผอ.เกษม สิงห์สุพรรณ,
พ่อสุจิตร- แม่สงบจิต สุดชารี อ.สุวรรณภูมิ,
เทศบาลตำบลโคกล่าม, คุณปรีชา บุตรศรี,
คุณนายมยุรี คุณนัยนา สืบผาสุข พร้อมครอบครัว,
นพ.กวี  นพวิง  นพ.ศรีโรจน์  สินธุนันสกุล นพ.ฉัตรชัย แก้วสมศรี,
คุณสุดา สุทัศนจินดา รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๖

ก.ย.

วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์, วัดบึงพระลานชัย,
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์,
นายดำรง สุนันทิพย์ ร้านศรีสมเด็จฯ พร้อมครอบครัว
นายศรวัฒน์ ฤชา จ.ชัยภูมิ, น.ส.ทิพภาพร สุวรรณแสง
จ.ขอนแก่น, นางกันยา ชลวิสุทธิ์ จ.ขอนแก่น,
นายประเสริฐ พลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว,
คุณสุนทร อาจนิยม พร้อมครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๗

ก.ย.

พระอาจารย์วีระ วัดภูกระแต จังหวัดบึงกาฬอาจารย์บ๊วยตรง
และคณะศิษย์ จาก กทม., วัดป่าหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
ผอ.แสงศิลป์ วิไลลักษณ์ รองผอ.เรืองยศ พั่วพันธ์ศรี
พร้อมคณะครูโรงเรียนสตรีศึกษา ๒,
ท่านเดชะ วีระเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดยโสธร,
พ.ท.จิตรกร จันทร์สว่าง ร.๑๖ พัน ๑,
จ.ส.อ.อนันต์ กมุดรัตน์ พร้อมครอบครัว, พ่อเหล็ก วิเศษธรรม ,
แม่เหวิน สีสวนจิก, คุณครูสุกัญญา พันอนุ,
วัดสังฆทาน นำโดยหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ จังหวัดนนทบุรี,
คุณพรรณวิไล ดิษคล้าย, คุณกันย์สิตา พิณิชย์,
ด.ต.วีรพงษ์-คุณสุมาลี ขานรินทร์ พร้อมครอบครัว,
นางคงคา คะเนวัน พร้อมครอบครัว,
คุณนครินทร์-วรารัตน์ กองทุน พร้อมครอบครัว,
นายวิรัตน์-นางนิยม หนองเสนา พร้อมครอบครัว,
คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง พร้อมครอบครัว,
พ.ท.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ พร้อมครอบครัว,
คุณยายทองมี ใหม่คามิ พร้อมครอบครัว และคณะ,
นายณรงค์ ตันทะนงศักดิ์กุล พร้อมครอบครัว,
นางเตรียม แซ่เอ็ง พร้อมครอบครัว,
นายบุญยงค์ ลิ้มนันทเสรีกุล พร้อมครอบครัว จ.นนทบุรี,
คณะชาวบ้านวัดป่าคำอุดม อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์,
นายอุดม นางทองแปลง อุพาโย พร้อมครอบครัว,
รองฯสมคิด แม่ยุ่น นางนิตยา สร้อยสนธ์,
คุณพ่อทองอินทร์  ดูเรืองรัมย์  พร้อมครอบครัว,
พ.ท.ธวัชชัย-ยุกลธร ปัญญะวิก พร้อมครอบครัว,
นางแสงสุรีย์ ร้านแสงสุรีย์โฟโต้ จ.กาญจนบุรี,
นางธญพร ศาตมัย และบุตร,
นางธัญญลักษณ์ พรรณประสาท จ.กาฬสินธุ์,
นางอำนวยพร ศิลาเกต, คุณแม่กรอบแก้ว องค์บุตร
อ.สุวรรณภูมิ, นายสาธร นางจินทนา  สุขสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์,
พ.ต.ท.ไพรรัตน์ สบรัตน์ พร้อมครอบครัว
นางชลลดา คูตระกูล พร้อมครอบครัว,
คุณจินตา คุณมะลิ อาจริยกุล กทม.,
นายบุญธรรม-นางอัญญวีณ์ กินคำเชิด
นายอรรถกร สรรเจริญ การไฟฟ้าอุบลราชธานี,
นายอานนท์ ปิยภัทรากูล,
นายทองดาว-นางสาวเยาวนี อรุณพาส
น.พ.ทวีลาภ นางสุชาดาโชติกิตติกุล,
อาจารย์อุไรวรรณ ศิริกุล,
คุณยายสมศรี น.ส.พรรษ์เทวี สุขเกษม
นางศศิพิมพ์นิกา อรุณพาส, นางสาวฐิติวรรณ อรุณพาส,
จ.ส.ต.อนุวงษ์ ภูมิพัฒน์, นางสาวแพงศรี  อรุณพาส
นายสุพจน์ อัคเสริญ และนางสาวสุจิตตา สุรภี พร้อมครอบครัว,
นายประทีปดำรงสุขนิวัฒน์ พร้อมครอบครัว
ร้านร้อยแปด กิ๊กไบต์, นางสาวณัฐพร เฉตรการ พร้อมครอบครัว,
ร้านอมรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด,
คุณพ่อสมบูรณ์ และแม่ติ๋ว อัคเสริญ,
คุณปรวิศา ดวงทิพย์ พร้อมครอบครัว,
คณะมาจาก อ.สุไหงโกลก
นายอภิสิทธิ์ คำสมัย และคณะ,
คณะเภสัชศาสตร์ มม.ส.,
คุณจิระ-คุณอรุณี สุวรรณกูฏ พร้อมครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๘

ก.ย.

วัดป่าเจติยานุสรณ์ จ.สกลนคร, พระอธิการอนันต์ วิสารโท
จ.ร้อยเอ็ด, คณะวัดโนนสูง  ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด,
คณะวัดป่าศิลาลาด พร้อมญาติโยม,
มูลนิธิพระสงบ  มนัสสันโต, บ้านป่าขาม-ลาดทอง-วัดจันทราราม
จ.อุดรธานี, สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสมเด็จ,
นายสว่าง-นางอรพิน ทวีกุล, นายอรรถพล รักขนาวัน,
น.ส.ชวนินทร์ สิงห์เงา, นางปทิตตา พิศพาน พร้อมครอบครัว,
นางปุณนดา วงษ์พันธุ์, ด.ช.อธิวัฒน์ วงษ์พันธุ์,
ด.ญ.พิชญาภา วงษ์พันธุ์, นายสุกิจ อรรควิชิตวาทิน,
น.ส.รวัศดา กิตติเกษมชัย, นายวิฑูรย์-นางพบพร แฝงจันดา
จ.อุดรธานี, คุณพ่อสมัย อินทารักษา จ.สกลนคร,
คณะอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด,
คณะวัดป่าบ้านแสงไฝ่ จ.อุดรธานี, คุณแม่ถ่ำ ศรีมงคล,
คุณแม่วิลัย อ่านวันดี, คุณหมอชำนาญ- คุณนงนุช จำรองเพ็ง
พร้อมลูกหลานทุกคน, คุณธีรพงศ์ ไศลสุข พร้อมครอบครัว,
คุณเพียร-คุณไมตรี ศรีอุปรัตน์ พร้อมครอบครัว,
นายพิชิต-พรรณี พีใส พร้อมครอบครัว,
WENHUI CHEN (เวน ฮุย เชน), คุณนงพญา  เต็มวุฒิโรจน์,
คุณพรพรหม จันทรา, นายจงจิตร์-นางจิรัชยา บุตรบุรี
พร้อมครอบครัว, นายธนพงษ์ ไพรลิน,
คุณทินกร มะลิซ้อน พร้อมครอบครัว, คุณจรรยา ดิลกกัลยากุล
 พร้อมครอบครัว, แม่ อรุณ โยสาแก้ว, นายมีศักดิ์ พุทธสาร
พร้อมครอบครัว, กลุ่มเยาวชนโนนสูงและญาติธรรมโนนสูง
คุณครูพิกุล  สิงหธวัช และครอบครัว, คณะวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์,
นางสุนันทา-แม่สมบูรณ, ด.ญ.สุทธิดา- ด.ช.ชิษณุพงศ์ สิงหธวัช,
แม่แดง จ.สกลนค, คุณแม่ระเบียบ พงษ์อุตทา,
คุณฉวี หลาทวีวัฒน์ พร้อมครอบครัว จ.นครราชสีมา,
คุณดุสิต  กิตติหิรัญวัฒน์ พร้อมครอบครัว
คุณยุพา ปาปะโพธิ์, คุณพ่อ  เสาวนาถ คุณแม่อัณชนาพร
ด.ญ.ขิมเงิน ศิริพรทุม, นางผกาแก้ว สุนทรวงศ์
นางนัฐกานต์ ภูศรี จ.นครราชสีมา,
คุณอุดม คุณพิษสมัย  ภักดีชายแดน พร้อมบุตรธิดา,
ด.ต.อุทัย คุณนิธิภาสุ์ ด.ญ.ปวริศา ศรีมาดี,
ผ.อ.เข็มชาติ คุณอาภรณ์ นันโท พร้อมครอบครัว,
คุณชัยรัตน์ คุณดวงเพ็ญ กิตติหิรัญวัฒน์,
นางเสาวณี ทีปกรกุล พร้อมครอบครัว,
คุณแม่ เทียม พร้อมลูกหลาน มาจากสระแก้ว,
นายอนันต์-นางธิติมา  น.ส.สุพํตรา ภักดีชายแดน,
นายสนธยา มาระเพ็ญ พร้อมครอบครัว,
นายอนิรุทธ์ จรรยากรณ์, ชัยพศิน นพวงศ์ ณ อยุธยา,
น.ส.ทิพชนก พันพิลึก, คณะคุณนายสุภาวี วิเศษสุรการ,
คุณยายมะยุรี สืบผาสุข นางนัยนา สืบผาสุข,
นางกังสดาร-นายเอกวิทย์ คำสุข,
นายอดุลย์-นายประถมพล ภูมิดำรง,
ด.ช.ชาคริสต์ อนุสรณ์รัชดา,
คุณวราลี คำคล้าย, นายสุรินทร์  อังสุชาสาวิทย์,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๑๙

ก.ย.

 พระอาจารย์ไสว กนฺตวนฺโณ วัดป่าตาแหลว อำเภอสุวรรณภูมิ
พร้อมด้วยญาติโยม, คณะสงฆ์อำเภอสหัสสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
โดย พระครูสิทธิวราดม เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน,
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม, คณะพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
และพัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ,
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพลาญชัย ร้อยเอ็ด
นางมิ่งขวัญ สุวรรณเนตร รองผู้อำนวยการ,
คณะคุณสุวิทย์ คุณอุไรพร ปราณีนิล และครอบครัวและคณะ
๒๔๙๙+๑ จ. ร้อยเอ็ด, คณะลูกคุณแม่โสภา-
คุณพ่อสวัสดิ์ ปราณีนิจ, ร้านรุ่งทรัพย์อัญมณี เดอะมอร์ กรุงเทพ,
คณะชาวบ้านหัวงัว อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, คุณสุภาพร เสตพล
จ.บึงกาฬ, คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง, นางเบญจวรรณ พรหมเพ็ญ
และครอบครัว จ.ตรัง, นางสาววิตรา น้อยเมืองเปลือย
พร้อมครอบครัว, นางจารุณี โคตุโร, ดช.ภูรินทร์ ลอทอง,
นางสุภาพ ลำทอง พร้อมครอบครัว, นางเสาวนีย์ สินพูน,
คุณสุรีรัตน์ สร้อยทองสุข, คุณจารุรัตน์ แต่งอ่อน พร้อมครอบครัว,
คุณโต่ง คุณวิไล และครอบครัว, นายสิทธิเจตน์ นางสิริพัทธ์
ตวิษาชนกบูรณ์ พร้อมลูกหลาน, ร.ต.ธนวัฒน์ เนตคุณ,
นายกัลย์กวี นางธนัญรัตน์ กลุ่มเหรียญทอง พร้อมครอบครัว,
นางสุเมธ นางรจนา ต่อสหะกุล, คุณธนัช- คุณภาวิณี เฉลิมแสง,
คุณสุรินทร์-คุณอำนวย เพชรชูพงษ์,
คุณสุภากร เฉลิมแสง, ดร.ปาลิตา เฉลิมแสน ดร.ชชุรัตน์ อุ่นพิกุล,
ดร.ชนิตา สุ่มมาตย์, ผศ.ภญ.อรุณศรี สุนทรพิธ,
ชมรมผู้เกษียณราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,
คุณยายสำเนียง สุริยับ บ้านดู่ใหญ่ อ.ปทุมรัตน์,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๐

ก.ย.

ท่านเจ้าคุณพระราชดิลก วัดอาวุธวิกติตาราม กทม.,
คณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าพัฒนาจิต กตปุญฺโญ อ.หนองพอก,
คณะวัดป่าโนนเหล่าเอี้ยง นำโดยพระอาจารย์ อำนวย ปิยปญฺโญ,
คณะพระครูวิเวก สุตาภรณ์ บ้านโนนสว่าง,
พลวงตาสรวง สิริปญฺโญ และศิษยานุศิษย์ วัดศรีฐานใน
ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร, คณะศิษย์ หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
 วัดระหาน(เกาะแก้วธุดงคสถาน) อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์,
วัดป่าไพศาลวราราม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์, คณะวัดป่าเชตวัน
บ้านดอนบม จ.มหาสารคาม, พระอาจารย์ติ๋ว
ร่วมกับคณะชาวอำเภอพนมไพร-หนองฮี,
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด, ธนาคารกรุงไทย(สาขาร้อยเอ็ด)
นำโดยสมาโนตน์ ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะ,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑,
คุณแม่ปรุงใจ เจริญตัน, นายทองพูล คำแสนเดช
พร้อมครอบครัว ช.พูลทวี บ้านหมี่, นายศรัญยพงษ์ ประทานพันธ์,
นายวิสิทธิ์ พัฒน์ดำรงจิตร พร้อมครอบครัว โรงแรมเจริญธานี
จ.ขอนแก่น, คณะผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ครู ตงหนองโดน
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์, นางมลิวัลย์ พุ่มอิ่ม พร้อมครอบครัว,
ชาวตำบลโนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
นำโดย นายไสล พรมจะมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนภิบาล คณะบริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน นายธงชัย กดสาพรมมา
สมาชิก อบต.โนนภิบาลทุกคน,โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ
คณะครู บุคลกร นักเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ, นายสมเพชร สุริโย
พร้อมครอบครัว, น.ส.จินตณา เง่าสุวรรณ, นายไพศาล เนียมวัน,
นางมยุรี ทิพย์สิงห์ เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ ม.ขอนแก่น,
รศ.สุเมธ แก่นมณี, คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
คุณพ่อชารี ไพอุปลี พร้อมครอบครัว, คุณเขียน โพธิ์ศรี
บ้านหนองแม็ก ต.พุ้งแต่ จ.ยโสธร, คณะชาวบ้านก่อ ม.๓-๑๓
อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด, ผู้บริหาร-ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านแพง
 อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๑

ก.ย.

Group of Indonesia lead by
Ebu Yuri Yenti Wijaya,
Ebu Moi Li, Ebu Li Yik Tin,
Ebu Yu Lia,
คณะวัดป่าคำบั้งไฟ อาจารย์อาดุล อ.โพนทอง
คณะอุบาสิกาวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อ.ภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณแม่เซียมหงษ์ คุณกิตติ,
คุณแม่บานเย็น เล็กประเสริฐและคณะ,
คณะทายก ทายิกาบ้านศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด,
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส)สาขาร้อยเอ็ด,
ร.ต.บุญมี จุติรักษ์ และครอบครัว,นส.ยุวดี อรัญศรี,
นายบุญเรือง อรัญศรี, นายชนสรณ์ คงโสรส และครอบครัว,
นายทองใบ ภูพบบุญ และครอบครัว จ.กาฬสินธุ์,
นายสุเมธ อึ้งพลาชัย และครอบครัว,นายอนุชา จำเนียร
และครอบครัว, สิบตรีทวินันท์ โคระถา,
สิบตรีอภิชาติ เขียวอ่อน,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๒

ก.ย.

หลวงปู่โฮม วัดป่าขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และบริษัทอารยะ อะไหล่ยนต์, คณะอดีตผู้ว่า นพพร,
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอศรีสมเด็จ, คณะ อสม.อำกเภอศรีสมเด็จ,
พ.ต.อ.ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว,
คุณอทัยวรรณ สุขปลั่ง, สถาบันพัฒนาวิชาการลาวัลย์,
นายอุดร วรนันต์ พร้อมครอบครัว, คุณพีตกานต์  ไชยศิวามงคล,
คุณชาณุภาพ ไชยศิวามงคล,คุณธนพงษ์ ไชยศิวามงคล,
คุณธารธิวา ไชยศิวามงคล,
คุณตาเหมือน คุณยายพานทอง สุวรรณศรี,
คุณพจนีย์ อินทร์โท่โล่,
หจก.โชคสำรวยค้าวัสดุ (หน้าเรือนจำร้อยเอ็ด),
ดช.อภิชาติ หอมทอง, และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๓

ก.ย.

ศาลจังหวัดเดชอุดม, พลตรีปริญญา โชติกเสถียร พร้อมครอบครัว,
คณะครู นักการฯนักเรียนโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ,
คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ผศ.โสฬส-วรรณวิสาร์ ดีหมื่นไว, ร.ต.อ.วารินทร์ อินทร์ไตรรัตน์
นายประสงค์ ศิลารัตน์และน้อง พร้อมครอบครัว,
 คุณเบญจรัตน์ ไชยเสนา พร้อมครอบครัว, คุณชณัญตา สายฝัน
แม่นาง สายฝัน พร้อมครอบครัว, แม่สมจิตร กกฝ้าย พร้อมครอบครัว,
แม่เสา ชินทะวัน, คุณยี่หวา มงคล พร้อมครอบครัว,
พ่อสวัสดิ์-แม่ทองสุข บัวลอย, นายอดุล โยควัฒน์,พร้อมครอบครัว,
นางบุปผา โยควัฒน์ ,คุณธำรงค์เดช อินทนิเวศ์,พร้อมครอบครัว
คุณวิรัช อัครพัตตะ นายณรงค์  ฝุ่นมะนาว,พร้อมครอบครัว,
นายบุรินรัตน์ ขันอาสา
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

๒๔

ก.ย.

คณะวัดเขาไทรสายันต์-วัดถ้ำไตรรัตน์-วัดคีรีวัน,
พระครูประโชติธรรมวงศ์, สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะวัดดอยบรรไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
คณะวัดสุรมพาราม-วัดป่ากุดจิก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
คณะศรัทธาบ้านโต๊ะโม๊ะ บ้านภูเขาทองอ.สุไหง โกลก จ.นราธิวาส,
คุณโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดกรธนาคาร SME Bank และคณะ,
พ.ต.ท.สมพงษ์-คุณสมใจ-ดญ.ฐิตาพร เพชรเยี่ยม,
พ.ต.อ.ธนเดช-ศศกรณ์ ศรีเรไรและคณะข้าราชการตำรวจ สภ.จังหาร,
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรผดุง ผดุงลมพร้อมครอบครัว,
แม่เตียง สุภาพร  ปัตโต ภูเวีย พร้อมญาติ, ดช.ภัทรพล สุทธิบาก,
นางบุญล้อม พลเยี่ยม และครอบครัว, นางสิรินา เตียขุนทด,
คุณสุภัตรา-คุณทวนทอง มนตรีศรี,คุณวาสนา แก้ววิเศษ พร้อมครอบครัว,
นางประไพ พิมพ์วิจิตร ร้านลาบประไพ อ.ปากช่อง,
นายเรวัต-นางเรียม สายพานวิทยา ร้านสะดวกสะบายวิทยา,
คุณแม่ต่วน เพ็ญสุวรรณ พร้อมครอบครัว,คุณภัสสร วิริยะกังสานนท์,
คุณสราญพร เอี่ยมชื่นมงคล, คุณแม่พูลศรี ศรีสมบูรณ์,
คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง, คุณวันนิพา จูวัฒนสำราญ,
นส.จินตนา ใจช่วง-นางยุภาพร สุนทวงศ์ พร้อมครอบครัว จ.มุกดาหาร,
คุณสุกัญญา เขียวศิริกุล พร้อมลูกหลาน,
คุณณัฎฐ์ณิชากร-มรกฎ ประทัพค์,
คุณคมศักดิ์ ทาลพันธ์, คุณสถาพร มีเพียร พร้อมครอบครัว,
คุณกันยกร  ปักโคทานัง พร้อมครอบครัว,
คุณพ่อบุญชู ปัตโต จ.ขอนแก่น,
นายณัฐพงศ์ ชาตา พร้อมครอบครัว, คุณยายนิภา ชินางกูร,
คุณสุวรรณี เพ็งทอง, คุณสมัย ชิมทอง, คณะศรัทธา จากกรุงเทพฯ
คณะแม่ค้า-พ่อค้า ตลาดสด อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

  

๒๕

ก.ย.

คณะสงฆ์จากจังหวัดขอนแก่น นำโดย พระราชพุทธิมุณี เจ้าคณะจังหวัด,
คณะวัดท่าสะอาด จ.บึงกาฬ นำโดยท่านเจ้าคุณประภัสสรมุณี,
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนถ้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้งถิ่นจังหวัดร้อย ร.ต. ณรงค์ พร้อมครอบครัว,
คุณแม่อุทัยวรรณ สุขปลั่ง พร้อมครอบครัว,วัดป่าสตึก จ.บุรีรัมย์ ,
คุณยายเสมียน โศณณายะ พร้อมครอบครัว, คุณแม่ทิพย์รัตน์ แซ่เตีย
และคณะวัดบ้านท่าศาลา จ.อุดรธานี, คณะวัดบ้านไก่เถื่อน
อ.เมือง จ.อุดรธานี, คุณกัมปนาถ คุณพวงผกา จันทร์ศรี,
คุณสุราวุฒิ คุณรุจิรา ปองวัฒนากุล, คณะบ้านเกษตรสำราญ จ.ร้อยเอ็ด,
คณะวัดโพธิสมพร จ.อุดรธานี, ร้านขนม โจโจ้เบเกอร์รี่ จ.อุดรธานี,
 คณะรถตู้บ้านหมี่ ต.เขาว อ.เมือง จ.มหสารคาม,
 ครอบครัว ทองระผ้า ร้านแก่นโสภา จ.บุรีรัมย์,
นางสุดนรา โยธาภักดี วาปีปทุม, นางยุพดี มาศงามเมือง จ.สกลคร
คุณยายพรรณี พานิชย์ และครอบครัว, ร้าน ช.เกรียงไกร,
วัดบูรพาราม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี, คณะวัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านโสทม่วง, คณะสงฆ์วัดสามัคคีธรรมวนาราม จ.อุดรธานี,
นายเสาร์ กำลังดี และครอบครัว จ.อุบลราชธานี,
สำนักสงฆ์ดงสานกัมมัฎฐาน สาขาวัดป่าเหล่าอุดม จ.อุดรธานี,
นายเจริญ-นางวราภรณ์ เกษมราษฎ์และครอบครัว,
คณะวัดโสกณาวัน บ้านถิ่น จ.หนองบัวลำภู,
คณะวัดกู่แก้ว บ้านดอนหน่อง จ.มหาสารคาม,
คณะวัดป่าธรรมวาส บ้านศรีสว่างเมือง
จ.หนองบัวลำภู, นางมารศรี  ขันธ์ชัย พร้อมลูกหลานทุกคน,
คณะวัดป่าพุทธาวาสและทายกทายิกา บ้านตาแหลว,
ครอบครัวสภานุชาต จ.กาฬสินธุ์,วัดป่าสุมนามัย
ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, นายอิทธิศักดิ์ แสงคุณ
คณะคุ้มวัดน้อยรังษี วัดน้อยดอนมน, คณะคุณสำรอง พุ่มพวง,
วัดป่าศรีพัฒนาราม บ้านหนองไฮ จ.ร้อยเอ็ด,ร้านวรรณจิตร์ การช่าง,
คณะวัดป่าบ้านหนองสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู,
คุณแม่ยม ยังแสนภู พร้อมคณะ,นายหนู-นางรัตนา เลิศอุดมโชค ,
รถตู้อุดรธานี นำโดยคุณพ่อนิรันดร โพธิทา, คุณใหญ่-คุณเล็ก,
คุณศิรพร  เกตุดาว,คณะวัดป่าศรีประชาวนาราม (วัดมะค่า)
นางสาวสุกัญญา พุทธศิริ พร้อมครอบครัว,
คณะรถบัสบ้านดอนหาด นำโดยคุณพ่อแท่น กัณหาทอง,
คณะรถบัสคันที่ ๒ นำโดยคุณยายคำตา บัญญราช จ.อุดรธานี,
ชุมชนหนองบัว ๓-๔และ๕,
คณะรถตู้ชุมชนโพนบก,หนองหิน,ดอนอีไข,
คุณวิเชียร สุ่มมาตย์ พร้อมคณะจากสุวรรณภูมิ,
คณะวัดถ้ำเอราวัณ, คุณอมร ไชยงค์ จากกรุงเทพฯ,
คณะญาติโยมจากอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี นำโดบคุณแม่เตียง,
 ครอบครัวนายซ้อนอี แซ่อุ่ยและครอบครัวปลอดจินดา
จากนครศรีธรรมราช, คณะบ้านท่าสำราญ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย,
นายวีรพงษ์ คงทนและครอบครัว, คุณดนัยพร
คุณธนะสิทธิ์ เณรจินพรัตน์,คุณวีรพันธ์-ศิรินา บุญลือ,
 คณะโรงทานบ้านหนองแดง นำโดยคุณสมาน มูลสูตร,
คุณดำรงค์-คุณสุนันทิพย์, นายสนั่น-นางคูณ เสียงล้ำ,
 อ.ณัฐสินี สุวรรณมโหสถ, คณะหนองแคนหนองโสกกาว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๖

ก.ย.

นพ.ณรงค์ อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่มหสารคาม,
นางนงลักษณ์ แซ่ฉั่ว, คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง,
คุณภัทรวดี ภักดีสมุทร พร้อมครอบครัว,
คุณวันดี-คุณทองเยี่ยม มูลตรี,นายสุภาพ คลี่ขจาย,
จ.ส.ต.นฤพนธ์ น้อยวิมล,ส.ต.ทวินนท์ โคระถา,
นายบุญธรรม-นางอัญวีณ์ ถิ่นคำเชิด,
ผอ.เมธี บุญอุด โรงเรียนผาน้ำย้อย อ.หนองพอก,
คณะอัยการจังหวัดของแก่น-มหาสารคาม
ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ-นางกุสุมา เมฆเมฆา
(อัยการพิเศษ ภาค ๔ ขอนแก่น)
นายสมพจน์ เหล่าเลิศฤทธิกุล อัยการศาลขอนแก่น
นายสมพจน์ แก้วจินดา อัยการศาลมหาสารคาม,
ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กุล หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสมทบ
ศาลคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๗

ก.ย.

พระอาจารย์ปรีชา ฐิตธฒฺโม วัดป่าคำผักกูด(หนองเสียว)
พร้อมด้วยแม่เพ็ง ดีพรม และทายกทายิกา,
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จและสมาชิก สอ.บต. ทุกคน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสมเด็จ
คณะแม่จำศีล วัดป่ากุง นำโดยแม่พันนี พันโพคา
แม่ทองมี สวัสดิ์ผล พร้อมครอบครัว
แม่จันทร์แดง แสนยะมูล, แม่วิรุญ ประดับการ,
คุณพ่อทองพูล คำแสนเดช ร้านช.พูนทวี บ้านหมี่พร้อมครอบครัว,
คุณแม่โฮม สังฆะมณี พร้อมครอบครัว
พ่อเสถียร แม่คำพุก ไอยคำ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์
คุณแม่อุทัยวรรณ สุขปลั่ง พร้อมครอบครัว,
พ่อประสงค์ แม่ดวงตา แผนกลาง, นางสร้อยศรี พรมนิกร,
คณะชมรมผู้สูงอายุผู้ปฏิบัติวัดป่าจันทนิมิตร,
คุณพัชนี คุณพ่อม้วน จันทโข พร้อมครอบครัว,
คณะเทศบาลตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด,
คณะศรีสมเด็จก่อสร้าง นำโดยพ่ออร่าม แม่แดง อัครเสริญ,
คุณแม่สุดตา ไทยเจริญ นางเพชรลักษณ์ แสงสุรินทร์ศรี
พร้อมครอบครัว,
คุณแม่สำลี ประนีล ด.ญ.วรัญรัตน์ อรุณภาค พร้อมครอบครัว


๒๘

ก.ย.

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย,
องค์การส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเมืองเปลือย,
ร.ต.ต.พลรัตน-นางรัตนา แก้วตา,
ดร.แม่ชีรัชดา อมาตยกุล, คุณพรเลิศ แจ่ปึ่ง,
คุณพ่อสรศักดิ์ อันทวงค์,คุณมั่น-นางคูณ พร้อมครอบครัว,
คุณตาเกษม คุณยายบุญจันทร์ ผิวทอง พร้อมครอบครัว,
นายธนกร ยุวะเสวี,คุณรักชนก สุธรรมมาภรณ์,
คุณสิรี ฤาชัยพาณิชย์, คุณแม่บุญเรือง ทองเหลือง ,
คุณแม่คำมี หนองแคน จมุกดาหาร, คุณโอภาส ทุมพา
และและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๒๙

ก.ย.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
ผอ.ดร.อนงค์ พืชสิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ,
พัฒนาชุมชนสัมพันธ์ร้อยเอ็ด,โรงทอผ้าขันทองไหมไทยชนบท,
รต.บุญโฮม สมพร บริษัทสวัสดีฟลอราห์ กทม.,
คุณวิจิตรา ตั้งตระกูล,คุณแม่เพ็ง ลอยลม พร้อมครอบครัว,
พ่อทองใบ โชคอนัน,นางปิ่นแก้ว ภาพสิงห์ พร้อมครอบครัว,
พ่อสถิตย์ แม่พองและคุณภัณฑิกา กงศรี พร้อมครอบครัว,
สอ.สุรศักดิ์ ม่วงภูเขียว,ดช.ภัทธกร พิศพาน พร้อมครอบครัว,
คุณแม่ชี ชมพูนุช จำเริญสาร, นายธนพล คำสุวรรณ,
นส.ชนัญนิช รัตรองใต้, พร้อมครอบครัว,
คุณพ่อสัมพันธ์ คงวิเชียร  นส.ปวริศา คงวิเชียร,
คุณแม่จันทร์ศรี สมสมวัน, แม่คำตัน บรรดร,
นายทิวากร-นางดรุณี สุทธิบาก,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


๓๐

ก.ย.

พระครูภาวนาสิทธาจารย์ (หลวงพ่อนวล)
พระครูวินัยธรศิริศักดิ์ สิริสกฺโก วัดป่าสามเทพ จ.อุดรธานี,
ญาติธรรมวัดไม้แดง บ้านหนาด บ้านต้อน บ้านสิมะลี
อ.เมือง จ.กาฬสินธุิ์, คณะลูกศิษย์วัดป่ากุง,
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหนองใหญ่,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง,คุณครูบังอร ปาปะขัง,
ร้อยเอกวีระพงษ์-นางเอมอร สังเว,คุณแม่สงสาร ปักกะสีนัง,
คุณครูอัญญาณี อจ.ทองชัย ภูตะลุน คุณชัชวาลย์ และครอบครัว,
คุณเอมอร โพคาเทศ,คุณสุพรรณ รักษาก้านตรง พร้อมครอบครัว,
ร.ต.ท.ปรีชา แวดอุดม,พ.อ.อวยชัย-รุจิรา อุบลสาร,
คุณอุทัยวรรณ สุขปลั่ง,นางพิศสมัย ชื่อกมล,คุณกรวไล พกฤษชาติ,
นายชูเกียรติ ชนุดรัมย์,นายโชคอนันต์ ทิพวัลย์,
คุณแม่ระเบียบ พงษ์อุดทา,คุณยายสวงนวงษ์ โกษาทอง,
นางครัสสิริ สีลาดเลา, คุณนาม คุณสมบูรณ์ อ่อนบำรุง,
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

อัลบั้ม

เทศนาธรรม

วีดิโอ

รูปภาพ-ข่าว

 เว็บบอร์ด

 สมุดเยี่ยม

 ติดต่อเรา

view